تبدیل نوع شرکت

 

دستورر العمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی

نظر به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای مصوبه شماره  ه۵۷۰۸۴ت/۸۸۹۱۹  مورخ ۱۵/۷۱۳۹۸ هیات وزیران ،دستور العمل اجرایی ماده (۳۶) نظام نامه اجرای قانو ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰) را با عنوان “دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی “،با همکاری دستگاه های مقرر در تصویب نامه هیات وزیران،به شرح پیوست تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ تصویب نموده است ،مراتب جهت اجرا ابلاغ می شود .