ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

تبدیل نوع شرکت

 

دستورر العمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی

نظر به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای مصوبه شماره  ه57084ت/88919  مورخ 15/71398 هیات وزیران ،دستور العمل اجرایی ماده (36) نظام نامه اجرای قانو ثبت شرکت ها (مصوب 1310) را با عنوان “دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی “،با همکاری دستگاه های مقرر در تصویب نامه هیات وزیران،به شرح پیوست تهیه و در تاریخ 1399/2/23 تصویب نموده است ،مراتب جهت اجرا ابلاغ می شود .