تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

براساس ماده۱۰ قانون مالیات برارزش افزوده هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم می شوند و طبق ماده ۲۱ قانون مذکور مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

 

مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق مشمول جریمه می شوند ، لازم به ذکر است تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو در صد (۲ %) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود .

برای آشنایی بیشتر با نحوه ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید .