ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

کوههای ایران

نام کوههای ایران جهت استفاده در نام شرکت

 

آ

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته‌کوهشهرستان/شهراستان
آب نیلرشته کوهای زاگرس مرکزیکریم آباد آب نیلکرمان
اغ داغ۳۳۲۱رشته‌کوه‌های آذربایجانخلخالاردبیل
آبیدر۲۵۲۶زاگرسسنندجکردستان
آتشکده یا آتشگاه۲۴۸۵زاگرسپاوهکرمانشاه
آتشکوه۳۸۵۰البرز مرکزی
آردیچ
آزاد کوه۴۳۵۵البرز مرکزیمازندران
آسماری
آسمان دول
آسمان سرا
آسمان کوه
آغ داغآذربایجان شرقی
آق بابا
قله آق‌داغ۳۳۰۳ (۳۲۵۰)اردبیل
آق داغ۲۸۷۸قزوین
آلا داغ۳۲۱۰خراسان
آلا داغمرکزی
آهن کوه
آهنگران۲۸۳۱خراسان

 

الف

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته‌کوهشهرستان/استان
ادیو
اربط داغ
اسحاق
اسفراین
اشتران کوه

(قله سن بران)

۴۱۵۰رشته‌کوه زاگرسازنالرستان
اشگار
اکوز داغیآذربایجان شرقی
البرزرشته‌کوه‌های البرزمازندران، گیلان،

تهران، البرز،

قزوین و سمنان

الله اکبر۲۸۰۴خراسان
الوند۳۵۷۴رشته‌کوه زاگرس مرکزیهمدانهمدان
الوند لکان۳۰۹۶رشته‌کوه زاگرس مرکزیروستای لکان (خمین)مرکزی
اصلان داغ۳۸۱۴رشته‌کوه زاگرس مرکزیفریدون‌شهراصفهان
امامزاده قاسم۲۵۱۰ارتفاعات ایلمستانمازندران
امرولهزاگرس مرکزیصحنهکرمانشاه
امیرالمؤمنین۳۰۷۱زاگرس مرکزیرفسنجانکرمان
امیری۳۹۵۰رشته‌کوه‌های البرزآملمازندران
اناران
انبوه
اوته
اوچ مازو
اوزون بلاغ
اوغان
اولیا
اونجلیق
اوریانآذربایجان شرقی
کوه اورین۳۶۵۰خویآذربایجان غربی
ایلوک۳۲۰۰رشته‌کوه زاگرساصفهان

 

ب

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
بدر۳۳۵۰زاگرسقروهکردستان
بابا تپه سی
بابا هوردورودلرستان
باجگون
کوه بارانخراسان رضوی
بازارکتهران
باشوان
باغ بالا۳۷۷۵کرمان
باغران۲۶۱۲بیرجندخراسان جنوبی
باغ شاه۲۷۲۳رابُرکرمان
بحر آسمان۳۸۷۶جیرفتکرمان
بدبخت کوه
برآفتاب
برآهنگ
برده رش
برده زردآذربایجان غربی
قله برف انبار۳۲۰۰قم
بزکن۲۶۵۰دلفانلرستان
بزدان
بزقوش۳۳۰۶آذربایجان شرقی
بزمان۳۵۰۳سیستان و بلوچستان
بغرو داغ
بل۳۹۴۳رشته‌کوه زاگرساقلیدفارس
بلقیسآذربایجان غربی
بلقیس۳۳۳۲رشته‌کوه‌های آذربایجانزنجان
بند کیواز۲۰۴۸رابُرکرمان
بنا کیله
بنفشه۲۳۷۰سقزکردستان
بوتالی۲۶۲۳زاگرسابهرزنجان
بوقاتی
بونیکن
بهارک
بیان
بیشه علی۲۸۰۰پیش کوه‌های زاگرس مرکزیخمینمرکزی
بینالود۳۲۱۱رشته کوه بینالودخراسان رضوی
بیستونرشته‌کوه زاگرسبیستونکرمانشاه

 

پ

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
پازنان
پاشلو
پدگی
پراو۳۳۵۷رشته‌کوه زاگرسکرمانشاهکرمانشاه
پریز۳۰۷۰شهرستان دورودلرستان
پشت کوه
پشته کوه
پشمی
پلنگ باسان
پلنگ کوه
پلوار۴۲۰۰کرمان
پنج انگشت
پنج خرد
پنجه علی
پهنه‌حصار۳۳۷۵
پیرغریبچهارمحال و بختیاری
پیر محمدآذربایجان غربی
پیر محمود
پیر یوسف

 

ت

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
تاراز۲۷۴۳کوه‌های بختیاریمسجدسلیمانخوزستان
تاف
تالوار
تبریز خاتون
تپیک
تتار کوه
تخت رستم۱۳۱۸مرکزی
تخت سلیمان۴۶۵۹منطقه تخت سلیمانآذربایجان غربی
ترجان
تسیخهاصفهان
تفتان۳۹۴۱سیستان و بلوچستان
تکه قیه سیزنجان
تمندر۳۵۴۷الیگودرزالیگودرز-لرستان
تنگ دلفارد
توچال۳۹۶۰البرز مرکزیتهران
توفنده
تولکه
تونل
تیرچه علویجه۴۵۰۰رشته‌کوه زاگرساصفهان
ته ره غه۲۲۲۷بوکانآذربایجان غربی

 

ج

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
جاقل۲۷۳۰سقزکردستان
جبال حمرین
جمات
جمالی
جنجا
جوپار۴۱۳۵کرمان
جهان داغیزنجان
جهان بینچهارمحال و بختیاری

 

چ

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
چاخارآذربایجان شرقی
چال داغ
چال قیه
چپ قلو
چرش
چشمه
چله‌خانه۲۵۵۰رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان غربی
چلیکان
چناره
چنگ الماس
چور
چلپوق
چهل تن
چهل چشمه۳۱۷۳کردستان
چهل قانی
۳۱۷۳کردستان
چهل نابالغان

 

ح

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
حاجی‌آباد
حاجی زاغیه۲۰۷۱رابرکرمان
حسین بک
حسینی
حصار بلاغی
حلواهرمزگان
حلوان
حوض دال۴۳۱۱زاگرس – دناسی سختکهگیلویه و بویر احمد
حیدره

 

خ

 

نام کوهارتفاعرشته کوهشهرستان/شهراستان
خامی۳۲۷۷زاگرسباشتکهگیلویه و بویراحمد
خرونرو۳۶۵۲البرزسوادکوه-ساریمازندران
خان بلاغی
خبر۳۸۵۹بافتکرمان
خان خاتون
خبیر
خرگوشان
خرسنگ۴۱۰۰البرز مرکزی
خشچال۴۱۸۰البرز غربیقزوین
خروس لواردبیل
خلنوالبرز مرکزیتهران
خلیفه
خواجه (اوشیدا)۶۹۰سیستان و بلوچستان
خیرالمسجدزنجان

 

د

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
داراب شاه۳۹۲۰رشته‌کوه دالان کوهداراناصفهان
داربید
دارسو
داروان
دالانپرآذربایجان غربی
دالاهو۲۸۵۰رشته‌کوه زاگرسکرند غربکرمانشاه
دالخونی دکل۳۲۶۲زاگرس مرکزیسیرجان – پاریزکرمان
درب لوئی
دربند
دربند باد
درفک۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳رشته‌کوه البرز غربیگیلان
درنیان
دره غول۳۵۰۰رشته‌کوه زاگرساصفهان
دری۳۹۵۰رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
دست گرد
دشت کوه
دماوند۵۶۷۱کوه‌های البرز میانیآملمازندران
دو بلوطان
دو پشت
دنا۴۴۰۹کوه‌های زاگرسکهگیلویه و بویراحمد
دوپازاآذربایجان غربی
دوه سر داغ
دیوان داغ
دینار کوهرشته‌کوه زاگرسایلام
دالاخانی سهیل۳۳۵۰رشته کوه زاگرسسنقروکلیاییکرمانشاه
دهار(ول)۳۲۰۰رشته‌کوه زاگرسیزد

 

ر

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
رامند۲۵۸۳رامنددانسفهانقزوین
راوندی
رباط
ریپک
ریت کوه
ریزو

 

ز

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
زاغ
زرد
زردکوه۴۲۲۱کوه‌های زاگرسچهارمحال و بختیاری
زمیاه
زیارتگاه
زرین کوه۳۴۵۲تهران
کوه گوی زنگی۲۹۰۰مرند
زو۱۵۰۹ارتفاعات آب و برقمشهدخراسان رضوی

 

س

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
سماموس۳۶۷۸رشته‌کوه البرزگیلان
ساری داش
سالدارانچهارمحال و بختیاری
سالن‌کوه۲۶۵۰زاگرسدزفولخوزستان
سرده۲۷۷۷ملایرهمدان[۱]
سامان چه
سامله
سایدون
سبزکوه۲۷۵۷خراسان جنوبی
سبلان۴۸۱۱اردبیل
سراج الدینکردستان
سراخر۲۵۲۰کوپه داققوچانخراسان
سرخ
سرخان
سردلی
سردوئیه
سرکش
سرکوما
سرو
سرهنگی
سریال
سفیدکوه۳۴۸۲رشته‌کوه زاگرساصفهان
سکار
سلطان احمد
سلطان جهانگیر
سلطانی
سمبوران
سندان داغ۳۰۰۰ابهر
سنگ سیاه
سورهاصفهان
سهند۳۷۰۷مراغه – تبریزآذربایجان شرقی
سه‌پایهتهران
سه‌طبله۳۶۶۹رشته‌کوه زاگرساصفهان
سیاسردچهارمحال و بختیاری
سیالان۴۲۵۰البرز غربیمازندران و قزوین
سیاه
سیاهکوه۳۲۵۰رشته‌کوه زاگرساصفهان
سیاه بندان
سیاه کوه۳۴۵۰آذربایجان غربی
سیاه کوهکوه‌های مرکزی ایرانسیرجانکرمان
سیخه۳۲۵۰رشته‌کوه زاگرساصفهان
سید محمداصفهان
سیروک۳۱۰۰زاگرس

امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت

باغملکخوزستان
سورون۳۳۰۰زاگرس

امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت

باغملکخوزستان

 

ش

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
شاه البرز۴۲۰۰البرز غربی
یران کوه ( شاهکوه قدیم )۲۳۶۹زاگرساصقهاناصفهان
شاه‌نشین
شهباز۳۳۰۰زاگرسشازندمرکزی
کوه شاه۴۴۰۲لاله زاربافتکرمان
شاه جهان۳۳۵۰رشته‌کوه آلاداغشیروانخراسان شمالی
شاه ناصر
شاهان
شاهان‌کوه۴۰۵۰رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
شاهوار۳۹۴۵رشته‌کوه البرز شرقیشاهرودسمنان
شاهو۳۳۹۰رشته‌کوه زاگرسپاوهکرمانشاه
شلت
شمه دشت
شور شیرین
شوه
شیخ
شیخ بزید
شیرز
شیربرفیرشته‌کوه زاگرسبروجردلرستان
شیرکوه۴۰۷۵رشته‌کوه زاگرستفتیزد
شیرباد۳۳۳۹رشته‌کوه بینالودزشک و نیشابورخراسان رضوی

 

ص

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
صفر داغ
صفه۲۲۵۷زاگرساصفهاناصفهان

 

ع

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
عالی ور
عبرت۴۰۱۰البرز مرکزیآمل/روستای نوامازندران
عجم۳۰۰۹البرز غربیخلخال/روستای اندبیلاردبیل
عطا کوه
عظیمیه
علمدار۳۱۵۵آذربایجان شرقی
علم‌کوه۴۸۵۰منطقه تخت سلیمان
علی باشی۲۱۵۷جلفاآذربایجان شرقی
علی بیگ لو
علی مک
عون بن علیآذربایجان شرقی

 

غ

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
غزال
غزان۲۳۵۰رشته‌کوه‌های الله اکبرآذربایجان غربی
غوزی

 

ف

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
فارغان۳۲۶۷هرمزگان
فردان۳۹۶۰رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
فرنگ
فینو

 

ق

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
قارون۲۷۵۰شهرستان دورودلرستان
قولی داشی۲۲۵۰صلوات داغی مغاناردبیل
قازان۲۶۵۰آذربایجان غربی
قافل۲۹۱۵کوه‌های مرکزی ایرانسیرجانکرمان
قافلانکوهکوه‌های جنوبی آذربایجان| |شهرستان میانه| |آذربایجان شرقی|
قاسم خان
قالی کوه۴۳۹۰رشته‌کوه‌های زاگرس مرکزیالیگودرزلرستان
قبله۳۳۶۸کرمان
قبلهاصفهان
قبله داغ۳۲۱۰رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان شرقی
قدمگاه
قراض
قرق داغی
قرمز آبگرم
قرمزیخراسان شمالی
قره داش۲۸۷۰رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان شرقی
قره داغ۳۷۷۶آذربایجان غربی
قره دره
قره گز۳۳۴۷آذربایجان شرقی
قزل ارسلان۳۲۵۰زاگرس مرکزی کوهستان الوندتویسرکانهمدان
قزل داغ
قشلاق
قلاجه
قلاقیرانایلام
قلعه فردوسخراسان جنوبی
قلعه ماران
قلنجه
قلی‌آباد
قنبرخراسان شمالی
قندران باشی
قورخودخراسان شمالی
قوشه‌داغ۳۱۴۹رشته‌کوه سبلان

رشته‌کوه ارسباران

آذربایجان شرقی
قولی داشیاردبیل
قیدارزنجان

 

ک

 

نام کوهارتفاع (متر)رشتهشهرستان/شهراستان
کمتال۳۱۵۳کوه‌های میشوشهرستان جلفاآذربایجان شرقی
کاپری۲۴۸۸آذربایجان غربی
کاچایلام
کازینستانلرستان
کبود سوارکردستان
کبیرکوه۳۰۵۰ایلام
کپه‌داغخراسان رضوی
کت داغی
کتا کوه
کرکس۳۸۹۵مرکزینطنزاصفهان
کرناسن
کلار۳۶۳۵زاگرسشهرستان گندمانچهارمحال و بختیاری
کلاه‌قاضیاصفهان
کلتگه۲۳۴۵زاگرسبوکانآذربایجان غربی
کل‌داغخراسان شمالی
کلشفی۲۷۰۰زاگرس مرکزیروستاهای برجک و آقداشلرستان
کلکمرکزی
کلک‌چالتهران
کلون‌بستک۴۲۰۰البرز مرکزی
کلوک گاو۲۳۸۰رابرکرمان
کلاهی۳۰۱۱زاگرس مرکزیسیرجانکرمان
کمارج۱۶۹۷فارس
کنار۱۹۸۴رابرکرمان
کوچک خرمال
کودالان۳۹۱۵رشته‌کوه زاگرساصفهان
کورکور
کوری کنآملمازندران
کوشکآذربایجان غربی
کولیته
کولیها
کوه سرخسمنان
کوه شاه۴۴۰۲رشته‌کوه ایران مرکزیبافت
کوه قبله۳۵۵۰رشته‌کوه زاگرساصفهان
کوه مارک۳۵۰۱رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
کوه هشتاد۳۹۰۴رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
کوه دیدسری۳۶۶۰رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
کی نو
کیامگی داغ۳۳۴۷رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان شرقی
کوه گرهرشته‌کوه زاگرسخمینمرکزی
کیسمارخراسان شمالی
کهار۴۱۰۸البرز شمالیمازندران
کنجخور۲۰۰۰رشته‌کوه کنجخورخراسان شمال

 

گ

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان / شهراستان
گئچی قله‌سیآذربایجان شرقی
گاریش
گرمه۲۲۰۶ملایرهمدان[۱]
گبری
گچه
گداریگی
گران
گرمز ناب
گریهمدان
گردونکوه۴۴۰۲منطقه تخت سلیمانتهران و البرز
گرین۳۶۴۵زاگرسدلفانلرستان
گزو
گشتی سر
گک
گل داغ
گل دامن داغ
گلاتوهست
گلاون
گلچین
گلستان‌کوهاصفهان
گنو۲۳۴۷هرمزگان
گنبد نمکی۱۴۵۰دشتیبوشهر
گنهخراسان شمالی
گوار
گور کوه
گوشک۳۳۳۳بافتکرمان
گوشکار
گوین

 

ل

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهاستانشهرستان/شهر
لاشکار
لاشوماصفهان
لاله زار (کوه شاه)۴۴۰۲لاله زاربافتکرمان
لندر
کوه لشکر۲۹۲۸ملایرهمدان[۱]
لوارکتهران
لونکه
لیچهتهران

 

م

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستاناستان
ماران۳۴۰۰رشته‌کوه ایران مرکزیرابرکرمان
مارکاصفهان
مافارون
ماکوان
مالو
مانشت۲۶۲۹زاگرسسیروانایلام
منگشت۳۲۰۰رشته کوه‌های زاگرس – منگشتباغملک و ایذهخوزستان
محمود
مرغوب
مزراتهران
مست
مسجد میرزا
مشرحات
معارف
ملاداغی۲۷۵۰ابهر
ملک سیاه کوهسیستان و بلوچستان
ملک هلان۳۱۰۰رشته‌کوه‌های الله اکبرآذربایجان غربی
مندبوشهر
منسار۳۲۳۲زاگرس مرکزیسیرجانکرمان
الموقولاغ
مهرچال۳۹۲۰البرز مرکزی
می‌ها
میخانه۲۳۶۲رابرکرمان
میش پرورلرستان
میش داغ
میشو داغ۲۷۰۰مرند
میشون
میناباد
مینیاتوری چابهار یا مریخی چابهار

 

ن

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
نارو
ناخ
ناسفنده کوه
نالشکنآذربایجان غربی
نای بند۳۰۰۹خراسان
نباورد
نثار
نخودچال
نرمیق
نسار
نظرگاه
نوا
نورو۲۰۸۵فارس
نیزار
نیلگ
نیوا دره

 

و

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته‌کوهشهرستان/شهراستان
وازئه
وردلان رنگ
وروشت۴۱۰۰البرز مرکزی
ویزنهار
ولاش۳۶۲۳رشته‌کوه گرین
ویلکشهرستان الیگودرزلرستان
ویلو۳۰۳۰شهرستان الیگودرزلرستان

 

ه

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
هشتاد پهلو۲۹۷۹لرستان
هزار۴۵۰۱هزارکرمان
هشتاداصفهان
هنزا۴۰۸۵کرمان
هنجیس
هودیان
هیزمی

 

ی

 

نام کوهارتفاع (متر)رشته کوهشهرستان/شهراستان
یشم۳۷۵۴زاگرس مرکزیبردسیرکرمان
یوسف سیاه