آموزش ثبت برند

 

مراحل ثبت برند

اولين قدم برای ثبت يک برند انتخاب نامی مناسب می باشد بايد بدانيد که از اسامی مشهور و يا نام جغرافيايی نمي توانيد استفاده نماييد که در اين صورت موجب رد اظهارنامه برند شما می گردد. بيشترين تشابه اسامی در طبقاتی است که خواهان بيشتری دارد اين طبقات شامل : مواد غذايی ، آشاميدنی و يا آرايشی و بهداشتی می باشد . اگر قصد داريد به همران نام تجاری خود لوگو نيز به ثبت برسانيد بهتراست از تصاوير ملموس استفاده نماييد که درک آن برای مخاطبين قابل قبول باشد. در نتيجه انتخاب نامبرند از مهم ترين و اساسی ترين گام های ثبت عالمت تجاری می باشد.

 

آموزش ثبت برند

ابتدا به پايگاه اينترنتی به آدرس ir.ssaa.sherkat ( سامانه ثبت علامت تجاری)مراجعه نماييد. در بخش سمت چپ به قسمت مرکز مالکيت معنوی مراجعه کنيد.بعد از آن در قسمت خدمات الکترونيکبه اداره ثبت علائم تجاری رفته و سپس از قسمت اظهار نامه ی الکترونيکی به کادراول ثبت اظهارنامهی علامت مراجعه نماييد. با انتخاب گزينه ی موافق هستم ، مراحل ثبت اظهارنامه به شما نشان داده خواهد شد. وارد بخش اول( ورود اطالعات اظهارنامه) شويد. با انتخاب نوع اظهار نامه ، گزينهافزودن مالک را انتخاب کنيد.با توجه به نوع شخص ( حقيقی يا حقوقی ) مراحل را به زبان فارسیتکميل نماييد.
در قسمت ثبت : بر روی عبارت درخواست ثبت يک اظهارنامه جديد را دارم کليک نماييد.

 • مرحله نخست

  به ورود اطلاعات شخصيت حقوقی(شرکت) ويا حقيقی (شخص ) به صورت کامل می پردازيم.در قسمت ورود اطلاعات مشخصات فردی که به عنوان ابللاغ گيرنده در نظر گرفته شده است وشماره تماسوی وارد سامانه می شود که رمز و ابلاغيه های بعدی به اين شماره پيامک می گردد.در مرحله ورود اطلاعات وکيل يا نماينده قانونی : اگر فردی برای ثبت برند خود به وکيل مراجعه نمايد و”درخواست کننده وکيل باشد گزينه ” وکيل دادگستری ” انتخاب می شود و در غير اين صورت با انتخاب گزينه” يکی از مديران ” يک نفر از ميان شرکاء يا مديران شرکت به عنوان متقاضی ثبت برند معرفی ميگردد.در بخش انتخاب کالا بر اساس مجوزهای موجود: در صورت مطلع بودن از شماره طبقه کالای درخواستی عنوان “شماره کالای درخواستی را می دانم ” را گزينش کرده در غير اين صورت گزينه دوم را انتخاب نماييد و نام محصول را واردمی نماييد تا طبقه مربوط به آن محصول برای شما مشخص شود.

 • مرحله دوم

  در این مرحله به مدارک ذکر شده برای ثبت برند آپلود می گردد و در سامانه قرار می گیرد.• نکته :اگر تعداد مدارک بیشتراز فایل های مشخص شده برای بارگذاری بود با انتخاب گزینه ” افزودن ضمائم اختیاری ” می توانیم مدارک بیشتری را بارگزاری کنیم.

 • مرحله سوم

  مرور و تایید اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده.

 •  مرحله آخر

  واریز هزینه اولیه ثبت برند از طریق اینترنت و دریافت شماره اظهارنامه و رمز مورد نظر از طریق شماره تماس فرد ابلاغ گیرنده .

 

 سایر مراحل ثبت برند تجاری

 

 • از طریق سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه مبلغ روزنامه رسمی ابتدایی برند از طریق اینترنت بانک پرداخت می شود.
 • پس از چاپ روزنامه رسمی برند ثبت شده طی ۱۰ روز کاری از طریق سایت مدت زمان یک ماهه برای طرح اعتراضات نسبت به علامت اطلاع رسانی می گردد .
 •  پس از گذشت یک ماه از زمان صدور روزنامه رسمی و در صورت عدم اعتراض ،وارد پرونده خود در سایت اداره مالکیت صنعتی شده با ورود شماره اظهارنامه و رمز آن باید نسب به واریز اینترنتی مبلغ نهایی بابت صدور پروانه ده ساله انحصاری اقدام نمایید .

 

 •  طی ۷ تا ۱۰ روزکاری آگهی دوم برند چاپ شده و وارد سایت روزنامه رسمی می گرددمبلغ روزنامه دوم نیز از طریق اینترنت واریز می شود.
 • طی ۱۰ روز کاری پس از صدور روزنامه دوم برند وکیل پرونده با یک نسخه از کلیه مدارک شامل (آگهی درخواست ثبت اولیه و روزنامه اول و آگهی ثبت دوم و روزنامه رسمی دوم برند تجاری) به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و درخواست پروانه یا تصدیق ده ساله برند انجام می پذیرد

 • ظرف یک الی دو روز کاری پروانه صادر شده و تحویل پروانه و مدارک به موکل اطالع رسانی می شود.در صورت وجود نقص در پرونده ها برند در حال ثبت با توجه به نظر کارشناسان اداره مالکیت صنعتی در جهترفع نقص گام برمی داریم.در صورت عدم تایید اظهارنامه تقاضای ثبت برند دیگر امکان ادامه و پیگیری پرونده وجود نداشته و نشانه اتمام پرونده می باشد .