فرایند ثبت برند توسط ثبت فردا

فرایند  ثبت برند توسط مجتمع حقوقی ثبت فردا
۱ .عقد قرارداد و امضاء وکالتنامه توسط موکل (جهت انجام امور اداری ثبت برند)
۲ .بازبينی دقيق مدارک، اطلاعات و شرايط موکل برای ثبت برند
۳ .در صورت نياز به استعلام و تمايل فرد ،قبل از ثبت نام تجاری استعلام برند انجام می گردد.
۴ .با توجه به مدارک و مجوزهای لازم به سيستم اداره ثبت مالکيت صنعتی ارجاع شده و پرونده ثبت برند بصورت رسمی تشکيل می شود. (پس از تشکيل پرونده حدودا تا مرحله بعدی ۲ ماه فرصت نياز
است)

۵ .با تشکيل پرونده و ارجاع به کارشناس اداره مالکيت صنعتی، نتيجه کارشناسی و وضعيت پرونده پس از ۲ ماه بررسی مشخص می شود، و نتيجه آن يکی از موارد ذيل خواهد بود:
۱ .تاييد : پرونده و اطلاعات بدون نقص است ، مغايرت و مشابهتی ندارد و برای صدور آگهی درخواست ثبت علامت تجاری اقدامات بعدی انجام می شود. توجه داشته باشيد ثبت علامت تجاری نياز
به ۳ آگهی دارد که اين مرحله اولين آگهی خواهد بود.
· در اين زمان بايد برای روزنامه رسمی اقدام شود، يعنی درخواست تاييد شده پرونده شما در روزنامه های کثيرالانتشار درج می گردد. توجه داشته باشيد انتشار روزنامه رسمی حدود ۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمان بر است .
· پس از صدور روزنامه رسمی اول ۱ ماه زمان برای اعتراضات وجود خواهد داشت تا اگر کسی ادعايی در خصوص  ثبت برند مورد نظر شما دارد اعتراض خود را اعمال کند.
· اگر ۳۰ روز کاری گذشته و هيچ اعتراضی اعلام نگردد ، می توان سريع درخواست آگهی دوم را را داد. آگهی دوم به معنی داشتن شماره ثبت علامت تجاری است. و تا اينجا حدودا” %۹۰ کار انجام شده است.پس از آگهی دوم سريعا برای چاپ در روزنامه رسمی کثيرالانتشار اقدام می شود. (تا اين مرحله
روزنامه رسمی دوم انجام شده است) ۰ الی ۱۵ روز کاری زمان خواهد برد تا روزنامه رسمی داخل سايت قابل رويت و پيگيری باشد.
· با ارسال روزنامه رسمی دوم از طريق وکيل درخواست آگهی انحصاری ۱۰ ساله ثبت برند به اداره مالکيت صنعتی داده می شود.
· پس از گذشت ۲ الی ۳ روز کاری پرونده به اتمام رسيده و مدارک ثبت برند آماده تحويل به موکل است.
· کل فرايند حدود ۵ -۶ ماه کاری زمان می برد و قطعا اگر خود شما اقدام نماييد اين مدت طولانی تر خواهد بود.
۲ . رد کامل : پرونده دچار نقص است و قابليت پيگيری ندارد.
۳ . نقص پرونده يا وجود مشابهت : احتمال اين وجود دارد مجوز، يا مدارک دچار مشکل شده باشد و يا کامل نباشد، در اين مرحله نياز است تا پيگيری شود و برای رفع نقص قانونا اقدام شود. و ديگر اشکالات جزئی نيز محتمل است که در اين مرحله به شما اعلام می شود. پس از رفع نقص مراحل بعدی همانند مراحل پس از تاييد انجام می شود. با اين تفاوت که اطلاعات و مدارک تکميل و ايرادات رفع شده اند.