ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

متفرقه وراثت

اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث

  الف) اموال معاف از ماليات را می توان بشرح زير برشمرد: 1_ وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از …

اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث Read More »

مبحث ارث و وصیت 2

  در صورت به نام کردن اموال به اسم زن،اگر مرد در قید حیات باشد،عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند. ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود …

مبحث ارث و وصیت 2 Read More »

مبحث ارث و وصیت

  تعریف ارث:ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد. معنای دیگر آن انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است. فقیهان به پیروی از قرآن …

مبحث ارث و وصیت Read More »

سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را دو امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می‌شود، البته ماده 864 بیان می‌دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک …

سهم ارث زن پس از فوت شوهر Read More »