ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن و تقسیط آن به مدت ده سال

  حق حبس زن در مقابل پرداخت مهریه توسط مرد آیا زن تا ده سال حق حبس خواهد داشت؟ وکیل آنلاین پاسخ می دهد! سوال اول، در خصوص حق حبس، باید مهریه کامل پرداخت شود یا با دادن اعسار زوج و قبول دادگاه و تقسیط مهر، حق حبس ساقط میشود؟ پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص …

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن و تقسیط آن به مدت ده سال Read More »

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن و تقسیط آن به مدت ده سال حق حبس زن در مقابل پرداخت مهریه توسط مرد آیا زن تا ده سال حق حبس خواهد داشت؟ وکیل آنلاین پاسخ می دهد! سوال : در خصوص حق حبس، باید مهریه کامل پرداخت شود یا با دادن اعسار زوج و قبول دادگاه …

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن Read More »