آیا فرزندخوانده از والدین حکمی خود ارث می برد؟

با توجه به فقه شیعی رابطه ی قرابت نسبی فقط از طریق ولادت مشروع حاصل می شود. قوانین مدنی کشور نیز به تاسی از فقه شیعی فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است و تنها قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353 به زوجهای بدون فرزند ، اجازه ی به فرزند خواندگی گرفتن انها …

آیا فرزندخوانده از والدین حکمی خود ارث می برد؟ Read More »