شرایط مهریه

شرایط مهریه 1- مالیت داشته باشد 2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد 3- معلوم و معین باشد 4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد ⚜⚜ انواع مهر ⚜⚜ ?مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است. ?مهر المثل: مهری است …

شرایط مهریه Read More »