اول اين سؤال مطرح است كه چرا كارفرمايان ميل به انعقاد قراردادهاي موقت كار دارند :

پاسخ در موارد زير نهفته است . 1- فرصت هاي شغلي كه با توجه به ماهيت نوع كار بصورت موقت ايجاد می شود و بعد از مدتي از بين ميرود و كارفرما براي انجام كار اين  گونه مشاغل از « قرارداد موقت » استفاده مي نمايد . 2- وجود مشاغل فصلي و پروژه اي كه …

اول اين سؤال مطرح است كه چرا كارفرمايان ميل به انعقاد قراردادهاي موقت كار دارند : Read More »