ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی تصرف عدوانی

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

  دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد. خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه …

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی Read More »

دعاوی تصرف:

دعاوی تصرف شامل سه نوع دعوا می شود: دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق. بحث مالکیت مال غیر منقول مطرح نیست بلکه در این دعاوی خواهان ادعا دارد ملک موضوع دعوا سابقاً در تصرف و مورد استفادهاو بوده است و دیگری بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی حسب مورد …

دعاوی تصرف: Read More »

تصرف عدوانی

تصرف عُدوانی یک موضوع حقوقی است و بمعنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق، نسبت به آن ملک می‌باشد (مستأجر). اگر فردی مدعی غیرقانونی بودنِ رابطهٔ تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامهٔ دعوی، این رابطه را …

تصرف عدوانی Read More »