چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟

  مقدمه : مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو وسیع و گسترده است؛ به این معنی که هر یک از افراد مالک در جزء جزء کل ملک هستند معمولا اموالی که از پدر مادر یا بستگان به ارث به فرزندان کی رسد مشاعی هستند …

چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟ Read More »