ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

انتقال مال غیر

بررسی جرم انتقال مال غیر

   حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی …

بررسی جرم انتقال مال غیر Read More »

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

‌مصوب 5 فروردین ماه 1308 ‌ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت …

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر Read More »