ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی سرقت

نکاتی در مورد سرقت در حقوق ایران

منظور از حرز جایی است که عرفا برای نگهداری مال کافی است دزدیدن میوه روی درخت که داخل باغ غیر محصور است حدی نیست نواختن سیلی یا ایراد جرح سطحی به مال باخته هنگام سرقت ، سرقت مقرون به آزار است ربودن مال موقوفه عام از حرز با وجود سایر شرایط حد ، تعزیری است …

نکاتی در مورد سرقت در حقوق ایران Read More »

نکات جرم سرقت مقرون به آزار

  تهدید نیز آزار محسوب میشود. تهدید و آزار باید بر شخصی باشد که تاثیر منفی بر صاحب مال بگذارد. هرگاه سارق متعدد باشد و تنها یکی از آنها اقدام به تهدید یا آزار کند، تمامی سارقان مشمول سرقت مشدد میشوند. آزار باید مقارن سرقت باشد نه بعد از اتمام عمل یا قبل آن. اگر …

نکات جرم سرقت مقرون به آزار Read More »

آیین دادرسی کیفری

 منافع ممکن الحصول. ماده 14) شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 2-) منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. … همیشه افراد به دو صورت انتظار تحصیل منفعت، را دارند، ✅به طور حتمی ✅به طور …

آیین دادرسی کیفری Read More »