ثبت تغییرات و تصمیمات شرکتها

تغییرات و تصمیمات شرکتها کلیهتغییرات و تصمیمات شرکتهاطی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد. نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده …

ثبت تغییرات و تصمیمات شرکتها ادامه مطلب >>