اعتراض به ثبت اختراعات چگونه می باشد؟ | ثبت فردا

اعتراض به ثبت اختراعات

 روش اعتراض به ثبت اختراعات چیست؟

هر شخص مخالف علامت تجاری یا حق ثبت نامه، چه قبل از ثبت علامت تجاری یا ثبت اختراع و چه پس از آن ، باید معادل صد ریال طلا به خزانه داری وزارت دادگستری واریز کند و رسید آن را به درخواست خود پیوست کند. از مخالفان اگر معترض پرونده را از دست بدهد، ضرر و زیان متهم از این مبلغ تامین می شود و اگر زیان وی از مبلغ ۱۰۰ ریال بیشتر باشد، او برای دریافت موجودی به دادگاه مراجعه می کند. در ادامه به بررسی اعتراض به ثبت اختراعات می پردازیم.

اعتراض به ثبت اختراع

اعتراض به ثبت اختراعات

اعتراضات مربوط به علائم تجاری یا اختراعاتی که هنوز ثبت نشده اند باید به صورت کتبی به دفتر شعبه ثبت شرکت ها، علائم تجاری و ثبت اختراع ارسال شود. در مقابل نامه مخالفت، رسیدی مبنی بر تاریخ ارسال ارائه می شود. معترض باید نکات زیر را در نامه مخالفت خود قید کند:

نام، حرفه و آدرس وی در تهران.

ذکر همه شواهد و مدارک که براساس آنها خود را در مخالفت موجه می داند.

در صورت امکان، نسخه های تأیید شده از اسنادی که ادعای معترض بر اساس آنها است باید ضمیمه نامه اعتراض به ثبت اختراعات شود.

اگر مخالفت معترض بر مبنای حق مالکیتی باشد که وی در مورد علامت تجاری یا ثبت اختراع ادعا می کند، ثبت آن توسط طرف دیگری درخواست می شود ، بدون اینکه آن علامت تجاری یا ثبت اختراع در ایران به نام او ثبت شده باشد، مخالفت وی تنها در صورتی که مطابق قانون و مطابق مقررات این آیین نامه، درخواست ثبت علامت تجاری یا ثبت اختراع مذکور را ارائه دهد  پذیرفته می شود.

در هر موردی که مخالف به منظور حفظ حقوق خود در رابطه با علامت تجاری یا ثبت اختراع که علامت تجاری یا ثبت اختراع هنوز در ایران ثبت نشده است، این روال مشابه در هر موردی رعایت می شود مگر اینکه از نظر قانونی امکان پذیر نباشد.

همچنین بخوانید : مراحل ثبت برند های تجاری

ارسال اعتراض به اداره ثبت شرکت

ظرف ۱۰ روز پس از دریافت نامه مخالفت اعتراض به ثبت اختراعات ، شعبه ثبت شرکت ها، علائم تجاری و ثبت اختراع باید همان را به آدرس متقاضی ثبت نام یا اشخاصی که تعیین شده اند  اطلاع دهند. اخطار باید هشدار صریح داده شود که اگر تسلیم مخالفت معترض شد، باید درخواست خود را برای ثبت علامت تجاری پس گیرد.

روش ارسال نامه مخالفت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اطلاع از دادخواست ها است.

اگر متقاضی به صورت کتبی به مخالفت معترض تسلیم شود، درخواست وی به وی مسترد می شود و وی به صورت کتبی به معترض اعلام می شود. در صورتی که علامت تجاری یا حق ثبت اختراع قبلاً ثبت نشده باشد  مراحل ثبت آن مطابق با درخواست وی انجام می شود که مطابق مقررات هنر، به طور مشترک با مخالفت وی ثبت شده است.

مراجعه به دادگاه

معترض باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به ثبت اختراعات خود به متقاضی، به دادگاه بدوی تهران مراجعه کند، مگر اینکه اگر متقاضی قبل از انقضای مدت مذكور  مطابق ماده فوق تسلیم شود.

در صورتی که معترض در مدت ذکر شده به دادگاه بدوی تهران مراجعه نکند، شعبه ثبت شرکت ها، علائم تجاری و ثبت اختراع، بنا به درخواست متقاضی، علامت تجاری یا اختراع را به نام متقاضی، پس از اخذ گواهی از اداره ثبت دادگاه بدوی در تهران مبنی بر عدم تشکیل دادخواست صادر می شود. در چنین مواردی، هزینه ها و هزینه هایی که توسط معترض مطابق با هنر پرداخت می شود و قانون به نفع دولت اختصاص می یابد.

اگر فرد بخواهد اعتراض به ثبت اختراعات نماید باید کلیه اسناد و مدارک خود را به درخواست خود ضمیمه کند، در صورت درخواست قاضی ارشد پس از تحقیق و در صورت نیاز، تمدید حداکثر تا شش ماه به وی می دهد.

تمدید فوق همچنین به متقاضی ثبت نام اعطا می شود تا بتواند مدارکی را در دفاع از خود ارائه دهد.

سایر رویه هایی که باید در دادگاه بدوی یا در دادگاه تجدیدنظر دنبال شود همان است که برای پرونده های تجاری تجویز شده است.

همچنین بخوانید : ثبت برند ماشین در ایران

رد درخواست

برای رد درخواست باید موارد زیر را انجام داد.

نسخه اصلی یا تصدیق شده از تصمیم که به دلیل آن درخواست ثبت نام رد شده است.

ایراداتی که متقاضی علیه تصمیم مذکور دارد.

وکالتنامه، در صورتی که دادخواست از طریق وکیل تسلیم شده باشد.

منشی دیوان روز جلسه را تعیین می کند و به شاکی و همچنین افسر مسئول شعبه که در هنر ذکر شده است اطلاع می دهد. قانون، به طوری که آنها خود را در روز مشخص نشان می دهند. شاکی می تواند برای تمدید مهلت حداکثر ۶ ماه درخواست کند. در روز جلسه  دادگاه به استدلال های شفاهی هر دو طرف رسیدگی می کند و رای مناسب را صادر می کند.

عدم حضور هریک از طرفین مانع صدور حکم نخواهد شد، در این صورت حکم علیه طرف غایب در حضور وی اعلام شده تلقی می شود.

رویه های قانونی در مورد اعتراض به ثبت اختراعات که در دادگاه تجدید نظر باید رعایت شود مطابق ماده فوق است.