(قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت )مصوب ۶۷۳۱

مادة ۶. بهمنظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در
قوانين بودجه ساانن ك كشور و طرح هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي،
به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسهها و نهادهاي عمومي غيردولتي
و مؤسااسااههاي عامالمنفعه و شااركتهاي وابسااته به دساات ا هاي مذكور و همچنين
شركتهاي سهامي عام وخاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجاز داد ميشود طبق
مقررات اين قاانون، قساامتي از مناابل مالي مورد نياز براي اجراي طرح هاي مذكور
شااام منابل مالي نزم براي تهي مواد اولي مورد نياز واهدهاي توليدي را از طريق
انتشار و عرض عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره: تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني “طرح
انتفاعي” بهعهدة هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصاادي و داراييس زاازمان برنامه و بود ه و
بانك مركزي مهوري ازااامي ايران ميباشاادا اين قبيط طرحها در پيوزاات طرحهاي عمراني لوايح
بود ة زالانة كط كشور با عامت مشخص درج خواهد شد

ادامه :[wpdm_package id=’7032′]

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها