اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع : منظور از اختراع طرح ریزی تهیه و ساخت وسیله یا کالایی جدید در زمینه های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و غیره است که کاربردی برای انسان ها داشته باشد.

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب هفتم آبانماه سال ۱۳۸۶ اختراع را اینگونه تعریف می کند: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می دهد و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کند.»

منظور از حق اختراع حق انحصاری مخترع برای استفاده انحصاری برای مدت محدودی از اختراع خود است. این حق به منظور تشویق مخترعین دیگر به او داده می شود. پس از اینکه فردی وسیله یا کالایی را اختراع می کند، برگه اختراع یا ورقه اختراع نشان دهنده سند حق انحصاری مخترع است.

در این مقاله آموزشی از مجموعه مقالات ثبت فردا به بررسی موارد زیر می پردازیم:

 • اختراع و ثبت اختراع و حق اختراع
 • اعتراض به ثبت اختراع
 • اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

حق اختراع چیست؟

همانطور که ذکر شد، هنگامی که فردی وسیله یا کالایی جدید در هر زمینه ای اختراع می کند، حق اختراع به او اعطا می شود. برای اعطای حق اختراع وسیله یا کالای اختراع شده باید طبق مقررات به ثبت برسد. ثبت هر اختراع ۲ حق را برای مخترع به وجود می آورد:

الف) حق اخلاقی اختراع: این حق مستند نیست و به صورت معنوی ایجاد می شود.

ب) حق مادی اختراع: این حق بر حسب تقاضای فرد مخترع به صورت محدود یعنی ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ ساله قابل ثبت است.

به طور کلی ثبت اختراع قابل اعتراض است؛ همچنین این اعتراض قابل اقامه از جانب ذینفع در دادگاه عمومی تهران به حساب می آید؛ علاوه بر آن فردی که کالا یا وسیله ای را اختراع کرده؛ اما ثبت اختراع به دلایل مختلفی رد شده باشد، او این امکان را دارد که نسبت به رد ثبت اعتراض اقدام کند.

اعتراض به ثبت اختراع

اعتراض به ثبت اختراع مستلزم رعایت برخی شرایط و قوانین است. اگر فرد مخترع خواهان اعتراض به درخواست ثبت اختراع باشد، باید موارد زیر را رعایت کند:

 • اعتراض تنظیم شده باید به صورت کتبی و در دو نسخه باشد.
 • دلایل و مستندات مربوط به ثبت اختراع باید ضمیمه نامه اعتراض کتبی باشد.
 • هزینه رسیدگی به رد ثبت اختراع باید پرداخت شده و رسید آن ضمیمه مدارک شود.
 • اعتراض باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ ابلاغ رد اختراع تنظیم شود. این مدت برای فردی که خارج از کشور است، ۶۰ روز در نظر گرفته می شود.
 • مرجع رسیدگی به رد ثبت اختراع کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ است.

نکته ۱: پس از ثبت اعتراض به ثبت اختراع نسخه دوم اعتراض به فرد معترض برگردانده می شود. این اعتراض نامه دارای شماره وصول و تاریخ ثبت اعتراض است.

نکته ۲: در صورتی که اعتراض فرد به این موضوع مورد قبول نباشد، هزینه رسیدگی به اعتراض برگردانده نمی شود.

نکته ۳: اگر پس از بررسی اعتراض به رد ثبت اختراع مرجع ذی ربط نیاز به مدارک بیشتری جهت تصمیم گیری داشته باشد، تقاضای تکمیل اطلاعات یا افزودن اطلاعات را به صورت کتبی به فرد معترض ارسال می کند. فرد معترض ۳۰ روز مهلت دارد تا مدارک مورد نیاز را آماده کرده و جهت رفع نقص مدارک اقدام کند.

در صورت عدم اقدام به رفع نقص مدارک اعتراض فرد نادیده گرفته می شود و در حکم عدم است. مهلت رفع نقص مدارک برای افراد خارج از کشور ۶۰ روز است.

ابطال گواهی نامه اختراع

اگر فردی نسبت به حق مالکیت اختراعی معترض شود، در صورتی که این وسیله یا کالا به نام او ثبت نشده باشد، حین اعتراض به حق مالکیت اختراع باید مدارک لازم جهت ثبت اختراع خود را ثبت کرده و تمام مدارک مرتبط با اثبات ثبت اختراع را تسلیم مرجع ذی ربط کند. در ضمن هزینه های ثبت اختراع نیز بر عهده او است.

اعتراض به ثبت حق اختراع

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی که اختراع قبلا به نام او ثبت نشده باشد، باید همزمان با اعتراض برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه کند.

مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین نامه موظف است، ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم کند.

عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ

عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین او است. هرگاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکین کند، درخواست او برای ثبت اختراع مسترد تلقی شده و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع او به ثبت نرسیده باشد؛ بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

عدم تمکین متقاضی

در صورت عدم تمکین متقاضی مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ می کند و او از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه برساند. همین ترتیب در این مورد باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر وجود برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده؛ ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه اختراع قانونا قابل ثبت نباشد.

در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نیست. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره۱: در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود، مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نیستند.

تبصره ۲: در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نیست.

تبصره ۳: در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش پیدا می کند.

مدارک مورد نیاز برای دادخواست ابطال گواهی نامه اختراع

 • اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
 • رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها
 • وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

کلام آخر

در تمام کشورهای جهان برای مخترعین حق اختراعی وجود دارد که توسط آن فرد مخترع از حقوقی برخوردار می شود. در این مقاله علاوه بر بررسی مفهوم اختراع، حق اختراع و ثبت اختراع، به بررسی اعتراض به ثبت اختراع نیز پرداختیم.

در نظر داشته باشید که تیم متخصص ثبت فردا آماده یاری رسانی به شما عزیزان در رابطه با ثبت اعتراض به ثبت اختراع در اسرع وقت هستند. کافی است به سایت ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱-۵۲۷۱۲ تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان موسسه ثبت فردا به طور کامل شما را راهنمایی کنند.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها