ریز هزینه های ثبت برند در سال ۹۹

ریز هزینه های ثبت برند در سال 99

ریز هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ : ثبت برند نیز مانند هر پروسه اداری دیگر مراحل متعددی دارد و برای انجام آن باید هزینه های متفاوتی را پرداخت کنید که حق انحصاری برند یا علامت تجاری خود را به دست آورید. با توجه به نرخ ارز و بسیاری از تحولات جهانی هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ با سال های پیش تفاوت بسیاری دارد.

ریز هزینه های ثبت برند در سال ۹۹

از آنجایی که اطلاع از ریز هزینه های ثبت برند برای افرادی که قصد ثبت علامت تجاری خود را دارند؛ بسیار مهم است؛ در این مقاله قصد داریم که در مورد این هزینه ها و نحوه پرداخت آن ها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ چگونه محاسبه می شود؟

میزان هزینه ها جهت ثبت برند یا علامت تجاری به عوامل متعددی بستگی دارد. درواقع براساس حقیقی یا حقوقی بودن مالک برند، ریز هزینه ها با یکدیگر متفاوت است. هزینه های ثبت اظهارنامه نیز قسمتی از هزینه های ثبت علامت تجاری محسوب می شود. درواقع این هزینه ها را به صورت جداگانه تقسیم بندی می کنند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

هزینه های اداری

از آنجایی که باید کلیه امورات ثبت در اداره مالکیت معنوی و زیر نظر قوه قضاییه به طور رسمی صورت گیرد؛ ریز هزینه های متفاوتی از افراد دریافت می شود. این هزینه ها برای ثبت کلیه برندها ثابت است. به طوری که شامل هزینه های مربوط به فرم اظهارنامه، هزینه چاپ آگهی ثبت برند در دو نوبت در روزنامه های رسمی کشور و حق الثبت برند می شود. این هزینه ها نیز با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن مالک علامت تجاری متفاوت است و هر یک از آن ها هزینه های ثابتی را باید پرداخت کنند.

هزینه های موسسه یا وکیل ثبت برند

از آنجایی که همه افراد آشنایی کاملی با قانون ثبت برند ندارند و نمی دانند که چگونه باید مراحل اداری آن را طی کنند؛ در این صورت با مراجعه به شرکت ها یا موسسات حقوقی تقاضای وکیل یا مشاور حقوقی ثبت برند خواهند کرد. این موسسات در ازای انجام این کار از مالک برند حق الزحمه خود را مطالبه می کنند. این هزینه ها به صورت توافقی بین طرفین قرارداد مشخص می شود و باید هزینه ای متناسب با عرف باشد.

ریز هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ شامل چه مواردی می شود؟

هزینه های اداری به صورت جزئی در نظر گرفته می شوند و در هر مرحله هزینه ای جدا از افراد درخواست خواهد شد. این ریز هزینه ها را به صورت زیر در نظر می گیرند:

هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ با مالکیت شخص حقیقی

 1. هزینه حق ثبت اظهارنامه در یک طبقه ۲۰۰.۰۰۰ در نظر گرفته می شود. به ازای هر طبقه اضافی نیز مبلغ ۲۰.۰۰۰ از مالک دریافت خواهد شد.
 2. حق ثبت برند در یک طبقه ۱.۲۰۰.۰۰۰ و به ازای هر طبقه اضافی ۱۰۰.۰۰۰ است.
 3. هزینه حق ثبت تمدید دوره های ده ساله برند معادل با حق ثبت علامت در نظر گرفته می شود.
 4. در صورت تاخیر در تمدید اعتبار برند هزینه ای معادل نصف حق ثبت علامت از مالک حقیقی دریافت خواهد شد.
 5. هزینه استعلام جهت انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض ۵۰.۰۰۰ است.
 6. حق ثبت انتقال به صورت قراردادی و قهری در هر طبقه ۱۰۰.۰۰۰ عنوان می شود. همچنین در صورت ثبت انتقال برای هر طبقه بیشتر ۵۰.۰۰۰ دریافت خواهد شد.
 7. هزینه حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ آن به ازای هر طبقه ۱۰۰.۰۰۰ است و برای هر طبقه اضافی ۵۰.۰۰۰ دریافت می شود.
 8. در صورت هر بار اصلاحیه در اظهارنامه ۵۰.۰۰۰ از فرد حقیقی دریافت خواهد شد.
 9. حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن ۵۰.۰۰۰ است.
 10. هر گونه تغییر به جز انتقال مالکیت و بهره برداری از برند ۵۰.۰۰۰ است.
 11. هزینه مربوط به صدور گواهی نامه المثنی ۱۰۰.۰۰۰ محسوب می شود.
 12. هزینه رونوشت مصدق ۵۰۰۰ است.
 13. هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهینامه ۱۵.۰۰۰ است.
 14. در صورت اعتراض به رد ثبت و رسیدگی به آن حق کمیسیون ۵۰۰.۰۰۰ در نظر گرفته می شود.
 15. هزینه رسیدگی به اعتراض برای تقاضای ثبت ۱.۵۰۰.۰۰۰ است.
 16. هزینه ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه ۳.۰۰۰.۰۰۰ محسوب می شود.
 17. جهت بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا هزینه ۲۰۰.۰۰۰ دریافت خواهد شد.

هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ با مالکیت شخص حقوقی

هزینه های ثبت برند برای شرکتی با مالکیت شخص حقوقی در سال ۹۹ شامل موارد زیر است:

 1. حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه برای شخص حقوقی ۴۰۰.۰۰۰ و هر طبقه اضافی ۴۰.۰۰۰؛
 2. هزینه ثبت برند در یک طبقه ۲.۴۰۰.۰۰۰ و هر طبقه اضافی ۲۰۰.۰۰۰؛
 3. هزینه تمدید دوره های ده ساله معادل هزینه ثبت برند؛
 4. جریمه تاخیر در تمدید معادل نصف حقوق ثبت علامت؛
 5. هزينه استعلام جهت انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض ۱۰۰.۰۰۰؛
 6. هزینه ثبت قراردادی و قهری در هر طبقه ۲۰۰.۰۰۰ و حق ثبت انتقال به ازای هر طبقه اضافی ۱۰۰.۰۰۰؛
 7. هزینه مربوط به ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ آن در هر طبقه با هر تعداد کالا ۲۰۰.۰۰۰ و به ازای هر طبقه اضافی ۱۰۰.۰۰۰؛
 8. هزینه های هر بار اصلاح اظهارنامه ۱۰۰.۰۰۰؛
 9. حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن ۱۰۰.۰۰۰؛
 10. هزینه حق ثبت تغییرات به غیر از مالکیت و اجازه بهره برداری ۱۰۰.۰۰۰؛
 11. هزینه صدور گواهی المثنی ۲۰۰.۰۰۰؛
 12. هزینه رونوشت مصدق ۱۰.۰۰۰؛
 13. هزینه دریافت تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهینامه ۳۰.۰۰۰؛
 14. هزینه حق رسیدگی به اعتراض به رد ثبت ۷۵۰.۰۰۰؛
 15. هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت ۳.۰۰۰.۰۰۰؛
 16. هزینه ودیعه دادخواست ابطال به دادگاه ۴.۵۰۰.۰۰۰؛
 17. هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی ۴۰۰.۰۰۰.

از آنجایی که هزینه های ثبت برند به طور کلی پرداخت نمی شود و ریز هزینه های بسیاری در هر مرحله از مالکین برند تقاضا خواهد شد؛ قبل از انجام این کار باید مشاوره تخصصی در رابطه با این هزینه ها با مشاوران حقوقی انجام دهید. به همین دلیل در سایت معتبر ثبت فردا، افراد متخصص بسیاری به فعالیت مشغول هستند که در ساعات متفاوت شبانه روز به شما راهنمایی های لازم را در خصوص هزینه های ثبت برند ارائه خواهند کرد.

در نتیجه

با توجه به مطالبی که در این مقاله ذکر شد؛ نتیجه می گیریم که هزینه های ثبت برند در سال ۹۹ به عوامل متعددی بستگی دارد و در دو دسته بندی هزینه های اداری و هزینه های وکیل ثبتی بررسی می شوند. همچنین این هزینه ها با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن مالک برند تعیین خواهند شد و هزینه های در نظر گرفته شده برای هر یک از آن ها با دیگری متفاوت است.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها