ختم تصفیه شرکت‌

ختم تصفیه شرکت‌ فوری |همه مراحل را از ما بپرسید

مشاوره تخصصی تنظیم صورتجلسه و آگهی ختم تصفیه

آخرین مرحله انحلال قانونی و تصفیه رسمی شرکت، ختم تصفیه است. کلیه دیون شرکت پرداخت شده‌اند، تعهدات انجام شده و دارایی‌های باقی‌مانده بین مالکان سهام تقسیم می شود. همچنین در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، مبلغی نزد مدیران تصفیه باقی مانده باشد. باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران سپرده گذاری شود . صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تمکین نماید. این مطلب باید در آگهی ختم تصفیه شرکت نیز ذکر شود تا از این طریق به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسد تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.

آخرین مرحله انحلال قانونی و تصفیه رسمی شرکت، ختم تصفیه است. کلیه دیون شرکت پرداخت شده‌اند، تعهدات انجام شده و دارایی‌های باقی‌مانده بین مالکان سهام تقسیم می شود. همچنین در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، مبلغی نزد مدیران تصفیه باقی مانده باشد. باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران سپرده گذاری شود . صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تمکین نماید. این مطلب باید در آگهی ختم تصفیه شرکت نیز ذکر شود تا از این طریق به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسد تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.

پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغی از این وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب است . از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل می شود.

دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور، مدیران تصفیه باید همزمان با اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به این مرکز تحویل دهند تا از آنها نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.

مراحل انحلال شرکت از زمان تصویب موضوع انحلال شرکت و یا دستور دادگاه مبنی بر انحلال شرکت با ختم تصفیه شرکت یا تصفیه شرکت تمام می شود. اما تصفیه شرکت چیست؟ چگونه باید انجام شود و اینکه مراحل ختم تصفیه شرکت چیست و چه موقع می توان ختم تصفیه شرکت را اعلام کرد؟

پروسه تصفیه شرکت

پس از یک دوره فعالیت ممکن است به هر دلیلی فعالیت شرکت به نقطه پایانی برسد. دلایل انحلال شرکت بسیار متفاوت است که می توانید در مقاله مربوط به انحلال شرکت آنها را مطالعه نمایید. اما برای اینکه به موضوع فعالیت شرکت خاتمه داده شود باید کار تصفیه شرکت انجام شود. برای این موضوع در زمان تصویب انحلال شرکت و یا توسط دادگاه مدیر یا مدیرانی برای تصفیه شرکت انتخاب می شوند که این مهم را عهده دار می شوند.

تصفیه به معنی صاف کردن دیون و مطالبات شرکت و تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا می باشد. براین اساس،در این مرحله مدیران منتخب باید ضمن مشخص کردن دارایی ها و بدهی های شرکت برای تصفیه کردن حساب های شرکت اقدام نمایند. در این راستا باید بدهی های شرکت با پرداخت بدهی ها و یا با عقد قرارداد های احتمالی جدید تصفیه شود . دارایی های باقی مانده شرکت بین شرکا تقسیم شود. به صورت کلی امر تصفیه شرکت بر عهده مدیران تصفیه است. در این زمان این مدیران همه کاره شرکت خواهند بود. اما با این حال ممکن است بعضا در اساسنامه برخی از شرکت ها روند دیگر برای تصفیه شرکت مشخص شده باشد.

انواع روش های تصفیه شرکت

مطابق با ماده 220 قانون تجارت کلا دو نوع تصفیه شرکت وجود دارد: تصفیه دوستانه  یا اختیاری و تصفیه الزامی یا قانونی.

در تصفیه دوستانه یا اختیاری ممکن است روند تصفیه شرکت در اساسنامه قید شده باشد . همه شرکا بر آن اتفاق نظر داشته باشند. یا در زمان تصمیم گیری برای انحلال شرکت همه شرکا برای این نوع روش تصفیه شرکت موافقت کرده باشند. اعتراضی وجود نداشته باشد.

در تصفیه الزامی و یا قانونی، روش تصفیه شرکت در اساسنامه قید نشده است و طبق مواد 202 تا 217 قانون تجارت روش تصفیه شرکت انجام می شود. به صورت کلی قانون در این نوع تصفیه تصمیم ساز است و روش قانونی کاملا باید اتخاذ شود.

مراحل ختم تصفیه شرکت

صرف نظر از اینکه چرا موضوع انحلال شرکت پیش آمده و شرکت به مرحله تصفیه رسیده است . یا حتی قالب حقوقی شرکت چیست، برای اینکه موضوع انحلال شرکت به درستی و قانونی انجام شود. باید مراحل تصفیه شرکت به صورت دقیق و قانونی دنبال شود و به صورت کلی تکلیف دارایی ها و بدهی های شرکت به درستی مشخص شود.

بر این اساس ختم تصفیه شرکت را می توان به 4 مرحله مشخص تقسیم کرد:

  • در مرحله اول باید کلیه دارایی های شرکت مشخص شود و برای وصول مطالبات شرکت اقدام شود
  • در مرحله دوم باید طلبکاران شرکت مشخص و با آنها برای پرداخت دیون و بدهی ها به طرق درست و صحیح توافق شود. این نوع پرداخت ممکن است با پرداخت دیون و یا با انجام تعهدات باشد.
  • در مرحله سوم باید بعد از پرداخت دیون شرکت، دارایی های باقی مانده شرکت نقد شود.
  • در نهایت باید اگر از دارایی های شرکت چیزی باقی مانده باشد ، بر اساس سهام و یا حق الشرکه، دارایی های شرکت بین شرکا تقسیم شود.

ختم تصفیه شرکت

بعد از اینکه 4 مرحله فوق انجام شد و دارایی های باقی مانده بین شرکا تقسیم شد عملا تصفیه شرکت انجام شده است. اما باید در نظر داشت که این کار نیازمند رعایت برخی از قوانین است. در این راستا در زمان تصفیه حساب شرکت اجازه دخل و تصرف و یا تقسیم سرمایه به شرکا داده نمی شود. در این زمان باید برای اطلاع کلیه ذی نفعان و طلبکاران احتمالی آگهی تصفیه شرکت در سه مرحله انتشار داده شود.

این آگهی ها باید در زمان شروع تصفیه شرکت و به منظور دعوت از طلبکاران و بستانکاران در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت آگهی شود. فاصله زمانی آگهی کردن این دعوتنامه ها حداقل یک ماه پس از هر آگهی است و حداقل باید برای ختم تصفیه شرکت 6 ماه از انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

بستانکاران باید در زمان انتشار این آگهی ها برای ارائه ادعا با اسناد مشخص به مدیران تصفیه مراجعه نمایند و نمی توانند به شرکا و یا سهامداران رجوع کنند. ضمن اینکه بعد از زمان ختم تصفیه شرکت، هیچ نوع ادعایی دیگر پذیرفته نخواهد بود و در واقع این شش ماه فرجه ای است تا طلبکاران احتمالی برای دریافت مطالبات خود اقدام نمایند.

ختم تصفیه مدیران شرکت

برای ختم تصفیه شرکت بعد از اینکه همه دیون شرکت داده شد و باقی مانده دارایی های شرکت بین سهامداران تقسیم شد. باید مدیران تصفیه برای اعلام ختم تصفیه شرکت مراتب را به اداره ثبت شرکت ها به منظور آگهی کردن موضوع ختم تصفیه شرکت اعلام نمایند. با ارائه این نامه، عنوان شرکت از دفاتر اداره ثبت شرکت ها حذف و شرکت به صورت کامل منحل خواهد شد.

معمولا اگر در زمان ختم تصفیه شرکت مبالغی باقی مانده باشد، مدیران تصفیه این مبالغ یا سرمایه را در حسابی مخصوص واریز می کنند و نام بستانکارانی که در این زمان برای دریافت مطالبات خود اقدام نکرده اند را در اختیار بانک می گذارند و تا با انتشار آگهی ختم تصفیه شرکت و قید نام آنها برای دریافت مطالبات خود به بانک مشخص شده مراجعه نمایند. این سرمایه نهایتا ده سال نزد بانک باقی خواهد ماند و بعد از این مدت به عنوان مال بلا صاحب توسط بانک و با اطلاع دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها 

طبق قانون، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمایند تا این موضوع ثبت گردد. در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی شود. به این ترتیب، نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می‌گردد.

اعلام ختم تصفیه نیاز به چاپ آگهی در روزنامه  دارد

در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود . هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری منتشر شود که در آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال برای درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شده است. تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن‌ها نیز باید برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چاپ شوند. نهایی شدن ختم تصفیه نیز با آگهی در این دو روزنامه اعلام خواهد شد.